Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10
Welcome to the Embassy of Nepal, Bangkok, Thailand .....
 
 
 
 
 
 
Visa & Consular Services / English / ไทย
Visa Information In Thai

ระเบียบการขอวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฯ หรือดาวน์โหลดได้ที่
www.nepalembassybangkok.com

โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล  

เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่า

  1. หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า)
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
  3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ซึ่งผู้ขอต้องกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  4. รูปถ่ายสี 1 รูป (ขนาด 2x2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากันแดด) ติดที่มุมขวาของแบบฟอร์มขอวีซ่า
  5. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

บุคคลที่ถือพาสปอร์ตไทยและชาวต่างชาติสัญชาติอื่นๆ ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน 900 บาท / ท่าน

วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน 1,450 บาท / ท่าน

วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน 3,600 บาท / ท่าน

ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่า สามารถขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้ที่ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน
ซึ่งท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลเงินสหรัฐ (USD) (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 25 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 40 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 100 US$) เและโปรดเตรียมรูปถ่ายสีพื้นหลังสีอ่อน ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย

อย่างไรก็ดี หากท่านประสงค์ที่จะดำเนินเรื่องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตทูตเนปาล กรุงเทพมหานคร ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย (THB) เท่านั้น

เวลาทำการของแผนกวีซ่า

เวลายื่น-รับ เอกสารขอวีซ่า: 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง: 14.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาดำเนินการ

โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 1 วันทำการ (นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่า) ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 1 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ:

  • บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบับสีแดง จะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ
  • ผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอวีซ่าอาจมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิเช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน พนักงานวิ่ง-ส่งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินเรื่องแทน
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
  • พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกติ
  • บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan และ Syria(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป).

*** ดาวน์โหลดระเบียบการ PDF คลิกที่นี่

 

 
Nepal's GDP grew by 4.0 per cent in 2009, after 4.7 per cent growth the previous calendar year. Inflation in 2009 was 13.2 per cent. Average annual population growth over the past decade was 2.3 per cent. Over 80 per cent of the economically active..................       [MORE]
 
Government has taken steps to restructure the economy by introducing measures such as tax reform, massive privatisation of public enterprises, dismantling Investment & Trade barriers, liberalising the foreign exchange system.....................    [MORE]
 
Nepal became a member of  World  Trade Organization (WTO) in 2004, the first least-developed country (LDC) to join the WTO through the full working party process and is in process to amend or adopt certain laws and regulations consistent...............      [MORE]
 
 
 
 
     
Visa Service Passport Consular Fees
 
 
       All Right Reserved @ Embassy of Nepal Bangkok Developed By :: Cyber Web Media