Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10
Welcome to Embassy Of Nepal, Bangkok, Thailand .....
 
 
 
 
 

1. แล้วเชิญเสด็จไปยังแท่นบรรทมที่ล้อมรอบไปด้วยเหล่าเทพยดาจากสรวงสวรรค์ในบัดนั้นพระพุทธเจ้าได้ปรากฎพระวรกายในร่างของช้างเผือกสามเศียร และเสด็จเข้าสู่พระครรภ์ของพระนางทางด้านขวา ครั้นตื่นจากบรรทม พระนางทรงตื่นตระหนกเป็นยิ่งนัก จึงได้นำเรื่องพระสุบินนี้ไปกราบทูลต่อพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระนางสิริมหามายาเสด็จนิมิตเห็นช้างเผือกในสุบินของพระองค์พระนางสิริมหามายามีพระประสูติกาลพระพุทธเจ้าในบริเวณป่าทึบของลุมพินีวัน ในสมัยนั้นลุมพินีวันเป็นอุทยานที่งดงาม ปกคลุมเรียงรายไปด้วยร่มเงาของต้นสาละ ความงดงามนี้ยังได้ถูกพรรณนาไว้ในวรรณกรรมต่างๆทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ตัวอุทยานและพื้นที่โดยรอบทั้งหมดอยู่ในการครอบครองของศากยะวงศ์ ซึ่งเป็นราชตระกูลของพระเจ้าสุทโธทนะ และโกลิยวงศ์ ซึ่งเป็นราชตระกูลทางฝ่ายพระบิดาของพระนางสิริมหามายา อันเป็นเมืองใกล้เคียง เมื่อ

2.การแสดงความเคารพนับถือจากมิตรประเทศ:

ภายในลุมพินีวันได้มีการแบ่งพื้นที่2 ส่วน เพื่อพัฒนาและเชื้อเชิญให้พุทธมิตรประเทศมาปลูกสร้างพุทธสถานในบริเวณนั้น รัฐบาลและประชาชนจากหลายๆประเทศ ทั้งราชอาณาจักรไทย ได้ทำการปลูกสร้างพุทธสถาน เจดีย์ สถูป รวมถึงวัดวาอารามในแบบสถาปัตยกรรมของประเทศตน รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้แสดงความสนใจในการปลูกก่อสร้างโรงพยาบาลสูตินารีเวชในลุมพินีสถาน ซึ่งพระนางมหามายาให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถในสถานที่แห่งนี้ วัดไทยในลุมพินีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาและความเลื่อมใสบูชาต่อสังเวชนียสถานแห่งนี้ของรัฐบาลและประชาชนในมิตรประเทศนั้นๆ รัฐบาลของราชอาณาจักรไทยยังให้ความสนใจในการปลูกสร้างศูนย์สูตินรีเวชภายในลุมพินีวันอันเป็นสถานที่ที่พระนางสิริมหามายามีพระประสูติกาลพระพุทธเจ้า

การแสดงความเคารพนับถือจากมิตรประเทศ:

อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ส่วนที่เป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระพุทธเจ้า อุทยานนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในเรื่องของสันติภาพ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความบริสุทธ์ผ่องใส และความเป็นภราดรภาพ (ความเป็นพวกพ้องเดียวกัน) ในพื้นที่ส่วนนี้ประกอบด้วย มหามายาเทวีวิหารเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช สระโบกขรณี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ดวงไฟแห่งสันติภาพ:

ดวงไฟแห่งสันติภาพเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึง สันติภาพ ความเลื่อมใสศรัทธา และความเมตตากรุณา ดวงไฟนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1986เนื่องในโอกาสวันสันติภาพโลก โดยเปลวไฟจะลุกโชติช่วงตลอดเวลา ไม่มีวันดับเปลวไฟแห่งสันติภาพ ณ สวนลุมพินี พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ครบทศมาส (10 เดือนบริบูรณ์) ก็มีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปยังเมืองเทวทหะ อันเป็นราชตระกูลของพระนางสิริมหามายา พระเจ้าสุทโธทนะจึงมีรับสั่งให้จัดขบวนยนตรานำเสด็จตามพระประสงค์ ระหว่างทางขณะที่พระขบวนผ่านมาถึงลุมพินีวัน พระนางพร้อมด้วยพระนางปชาบดีโคตมี พระขนิษฐา โปรดให้หยุดพักขบวนเพื่อหลบความร้อนและผ่อนคลายพระอิริยาบท ในขณะที่พระนางสิริมหามายากำลังประทับยืน เพื่อชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติในสวนลุมพินีวันอยู่นั้น ก็เกิดอาการประชวรพระครรภ์ ทรงเอื้อมพระหัตถ์ขึ้นไปเหนี่ยวกิ่งต้นสาละและมีพระประสูติกาลพระราชกุมารเจ้าชายสิทธัตถะ (ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าในกาลต่อมา) ภายใต้ต้นสาละนั้น ในบัดดล ณ ที่แห่งนั้น ก็เสมือนมีม่านมหัศจรรย์มาบดบังสายตา พระพรหมเสด็จมารับพระราชกุมารไว้ในพระหัตถ์ อีกทั้งเหล่าเทพยดานางฟ้าเสด็จมาคอยต้อนรับ ในช่วงเวลานั้นได้บังเกิดมีธารน้ำ 2 แห่งไหลลงมาจากฟากฟ้าเพื่อมาชำระล้างพระราชกุมาร โดยธารน้ำหนึ่งเป็นธารน้ำร้อน อีกธารน้ำหนึ่งเป็นธารน้ำเย็น และยังปรากฎมีธารน้ำมันสายเล็กๆ

[PREVIOUS PAGE]  [NEXT PAGE]
 
 
 
 
Nepal’s GDP grew by 4.0 per cent in 2009, after 4.7 per cent growth the previous calendar year. Inflation in 2009 was 13.2 per cent. Average annual population growth over the past decade was 2.3 per cent. Over 80 per cent of the economically active..................       [MORE]
 
Government has taken steps to restructure the economy by introducing measures such as tax reform, massive privatisation of public enterprises, dismantling Investment & Trade barriers, liberalising the foreign exchange system.....................    [MORE]
 
Nepal became a member of  World  Trade Organization (WTO) in 2004, the first least-developed country (LDC) to join the WTO through the full working party process and is in process to amend or adopt certain laws and regulations consistent...............      [MORE]
 
 
 
 
     
Visa Service Passport Consular Fees
 
 
       All Right Reserved @ Embassy of Nepal Bangkok Developed By :: Cyber Web Media