Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10
Welcome to Embassy Of Nepal, Bangkok, Thailand .....
 
 
 
 
 
Basic Source: Nepal Tourism Board

สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ:

นอกจากพุทธอุทยานลุมพินีวัน มหามายาเทวีวิหาร เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช สระสรงสนานแล้วนั้น  ภายในลุมพินีวันยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ สำหรับผู้มีจิตศรัทธา นักโบราณคดี นักวิชาการ รวมถึงนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็น หอประชุมสันติภาพโลกอูถานต์ พิพิธภัณฑ์ ซากปรักหักพังของโบราณสถาน สถาบันวิจัย และหอสมุด เขตวัดวารามของนานาชาติ ทั้งสายมหายาน(Mahayana)

โบราณสถานในสวนลุมพินีในสภาพแวดล้อมที่มีความหมายทางวัฒนธรรมและมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของสวนลุมพินี

และ สายเถรวาท (Theravadas) พื้นที่ป่า  วิหาร ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน สำนักงานเพื่อการพัฒนาลุมพินีวัน อีกทั้งยังสามารถไปเยี่ยมชมเมืองใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น กปิลวัสตุหรือกบิลพัสดุ์ (Kapilavastu)โกติหาวา (Gotihawa)เทวะดะหะ (Devadaha)รามะคราม (Ramgram)รวมถึงโบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

รัฐบาลเนปาลแนะนำให้นักแสวงบุญ และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความประสงค์จะท่องเที่ยวเยี่ยมชม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระพุทธองค์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า  เดินทางไปยังกรุงกาฐมานฑุ, ลุมพินี ตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่อื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการประสูติและชีวิตในวัยเด็กของพระองค์ และเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังสถานที่อื่น อาทิ สถานที่ตรัสรู้, สถานที่ปฐมเทศนา และสถานที่มหาปรินิพพาน

ลุมพินีวัน: สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

ลุมพินีวันสังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า-ศาสดาผู้ประกาศพุทธธรรมและนำสันติภาพมาสู่เอเชีย ผู้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 623 ปี ก่อนคริสต์กาล ลุมพินีวันได้นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนับล้านคนทั่วโลก เปรียบได้กับปศุปฏินาถ (กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล) สำหรับผู้นับถือศาสนาฮินดู  เยรูซาเล็ม สำหรับคริสตศาสนิกชน และนครเมกกะ สำหรับมุสลิม ลุมพินีวันตั้งอยู่บนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนปาล และบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาจุเรีย  ลุมพินีวันและบริเวณโดยรอบ ยังคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยฝูงปศุสัตว์ และพื้นที่เกษตรกรรม  ในทางประวัติศาสตร์ ครั้งสมัยพุทธกาลสถานที่แห่งนี้ได้ถูกบรรยายไว้ว่าเป็นอุทยานที่สวยสดงดงาม ซึ่งมนต์เสน่ห์แห่งความงดงามที่มีมายาวนานนี้ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายเล่มได้บรรยายประวัติการประสูติของพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญวิสาขะ เดือน6 ตามปฏิทินทางจันทรคติไว้อย่างน่าสนใจว่า  ภายหลังจากที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตามวัฏสงสารในภพภูมิก่อนๆแล้วนั้น ในภพภูมิสุดท้ายพระองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิต และจุติในพระครรภ์ของพระนางมหามายาเทวี หรือพระนางสิริมหามายา คืนหนึ่งพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิต(ฝัน)ว่า แท่นบรรทมของพระองค์ได้ถูกยกขึ้นไปวางไว้ใต้ต้นสาละ ณ ยอดเขาหิมาลัย หลังจากนั้นมีผู้ทูลเชิญพระองค์ไปชำระพระวรกายในทะเลสาบมานาซาโรวาร์ เพื่อชำระล้างมลทินแห่งมนุษย์

[NEXT PAGE]
 
 
 
 
Nepal’s GDP grew by 4.0 per cent in 2009, after 4.7 per cent growth the previous calendar year. Inflation in 2009 was 13.2 per cent. Average annual population growth over the past decade was 2.3 per cent. Over 80 per cent of the economically active..................       [MORE]
 
Government has taken steps to restructure the economy by introducing measures such as tax reform, massive privatisation of public enterprises, dismantling Investment & Trade barriers, liberalising the foreign exchange system.....................    [MORE]
 
Nepal became a member of  World  Trade Organization (WTO) in 2004, the first least-developed country (LDC) to join the WTO through the full working party process and is in process to amend or adopt certain laws and regulations consistent...............      [MORE]
 
 
 
 
     
Visa Service Passport Consular Fees
 
 
       All Right Reserved @ Embassy of Nepal Bangkok Developed By :: Cyber Web Media