Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10
Welcome to the Embassy of Nepal, Bangkok Thailand .....
 
 
 
 
 1. यात्राअनुमति पत्र (Travel Document)

               राहदानी नासिएको, म्याद सकिएको अथवा विशेष कारणबाट नेपाल फर्कनको लागि यात्राअनुमति पत्र आवश्यक परेमा निम्न कागजात सहित यस राजदूतावासमा निवेदन गर्नु पर्नेछ । आवश्यक प्रकृया पूरा गरी राजदूतावासले नेपाल जानको लागि मान्य हुने गरी छोटो अवधिको एक तर्फी यात्राअनुमति पत्र जारी गर्नसक्ने छ ।
 • - यात्राअनुमति पत्र आवश्यक पर्नाको कारण र हाल वसोवास गरिरहेको ठेगानासहित निवेदनको साथमा राहदानी फारम एकप्रति ।
 • - आफुसंग रहेको राहदानी वा राहदानीको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्र र अन्य कागजात ।
 • - हालसालै खिचिएको दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।
 • - यात्राअनुमति पत्रको लागि थाइल्याण्डबाट थाई भाट् १८००। र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० को ड्राफ्ट पठाउनु पर्ने छ । थाइल्याण्ड वाहेक अन्य मुलुकबाट प्राप्त हुन आएकोमा फिर्तीको लागि लाग्ने हुलाक खर्च प्रापक स्वयंले तिर्नु पर्नेछ ।
 • - यस प्रकारको कार्य समान्यतया २४ घण्टा भित्र सम्पन्न गरिने छ ।

2. कन्सुलर कार्यहरु
प्रमाणिकरण


               राजदूतावासबाट प्रमाणित गर्न पर्ने विभिन्न प्रकारका प्रमाणपत्र, जस्तै, अविवाहित, विवाहित, जन्म दर्ता आदि कागजातहमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ ।
 • - नोटरी पब्लिक ऐन नियम अनुसार सक्कल बमोजिम नम्कल प्रमाणित गर्न नमिन्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
 • - नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित भएका कागजात पुनः यस नियोगबाट प्रमाणित गरिने छैन ।
 • - प्रमाणीकरण वापत एक प्रति कागजको लागि थाई ३०० भाट् दस्तुर लाग्ने छ ।
 • - यस प्रकारको कार्य समान्यतया २४ घण्टा भित्र सम्पन्न गरिने छ ।

3. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने

               विदेशमा वसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुले नेपाल सरकारको कुनै निकायमा पेश गरिने अख्तियारनामा (अधिकृत वारेसनामा) यस राजदूतावासबाट प्रमाणित गरिनेछ ।
 • - अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरण नियोग प्रमुखबाट हुने भएकोले प्रमाणित गर्न राजदूतावासमा आउनु पूर्व अग्रिम समय लिनु पर्ने छ ।
 • - अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिन आउंदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं अनिवार्य रु पमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । हस्ताक्षर तथा ल्याप्चे सहिछाप नियोग प्रमुखको रोहबरमा मात्र गर्नु पर्नेछ ।
 • - अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरणको लागि निम्न कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
 • - अधिकृत वारेसनामाको कागजात प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएको कानून व्यवसायीद्वारा नेपाली कागजमा रीतपूर्वक तयार गरि कानून व्यवासायीको प्रमाण पत्र नम्वरसमेत उल्लेख भै सहिछाप भएको दुई प्रति हुनु पर्नेछ ।
 • - अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिले राजदूतावासको रोहवरमा सहिछाप गर्नु पर्ने छ ।
 • - बिक्री वितरण वा नामसारी गर्न लागिएको घर जग्गा वा अन्यसंग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि ।
 • - अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नागरिकता र सक्कल राहदानी र अधिकृत वारेसनामा लिनेको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
 • - अधिकृत वारेसनामा दिने, लिनेको हालसालै खिचिएको दुई दुई प्रति फोटो ।
 • - आवश्यकता अनुसार नाता प्रमाणित, मृत्य दर्ता, हकवाल आदिको कागजात ।
 • - अधिकृत वारेसनामामा दुइ जना साक्षीको नाम, ठेगाना र सहिछापसमेत हुनु पर्ने छ।
 • - माथि उल्लेखित कार्यको लागि प्रति कागजको लागि राजस्व दस्तुर ३०० भाट् लाग्ने छ ।
 • - अग्रिम समय लिई आएको अवस्थामा अधिकृत वारेसनामा सोही दिन प्रमाणित हुने छ ।
 • - यस राजदूतावासबाट प्रदान भएको सेवाको लागि प्राप्त राजश्व दस्तुरको रसिद उपलव्ध गराईने छ ।
 • - सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरुलाई बिना झन्झट र विना ढिलासुस्ति सेवा प्रदान गर्न यस राजदूतावास प्रतिवद्ध छ ।
 
 
 
 
 
Nepal’s GDP grew by 4.0 per cent in 2009, after 4.7 per cent growth the previous calendar year. Inflation in 2009 was 13.2 per cent. Average annual population growth over the past decade was 2.3 per cent. Over 80 per cent of the economically active..................       [MORE]
 
Government has taken steps to restructure the economy by introducing measures such as tax reform, massive privatisation of public enterprises, dismantling Investment & Trade barriers, liberalising the foreign exchange system.....................    [MORE]
 
Nepal became a member of  World  Trade Organization (WTO) in 2004, the first least-developed country (LDC) to join the WTO through the full working party process and is in process to amend or adopt certain laws and regulations consistent...............      [MORE]
 
 
 
 
     
Visa Service Passport Consular Fees
 
 
       All Right Reserved @ Embassy of Nepal Bangkok Developed By :: Cyber Web Media